+48 71 715 55 60
·
w.hawrylak@kancelariahawrylak.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
Infolinia

Rodo

KLAUZULA INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wioletty Hawrylak z siedzibą we Wrocławiu (50-019) przy ul. Piłsudskiego 91/1 (dalej: Administrator). Kontakt do Administratora – tel. 71 715 55 60.

Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 t.j. z dnia 2017.10.09). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. 

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie radcom prawnym/adwokatom/aplikantom radcowskim/aplikantom adwokackim na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego/adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom, prawnikom, praktykantom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych  
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.